اجرای پروژه چادر سیرک در پارک ترافیک نیشابور

این پروژه در سال 98 طراحی و توسط تیم فراز پیاده سازی و اجرا شده است . محل این پروژه در پارک ترافیک شهرستان نیشابور می باشد .

 

اجرای پروژه چادر سیرک در پارک ترافیک نیشابور

اجرای پروژه چادر سیرک در پارک ترافیک نیشابور