پروژه زائر سرای میقات الرضا شهرستان اراک

این پروژه در سال ۹۶ در زائر سرای میقات الرضا شهرستان اراک اجرا شده است ، تصاویر این پروژه را می توانید مشاهده نمایید .